Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup prostrednictvím internetového obchodu
 
1.    Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spolecnosti (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník (dále jen „obcanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základe kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostrednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístnené na internetové adrese http://cz.buese.com/  (dále jen „webová stránka“), a to prostrednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na prípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou ci osobou, jež jedná pri objednávání zboží v rámci své podnikatelské cinnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouve. Odchylná ujednání v kupní smlouve mají prednost pred ustanoveními obchodních podmínek, (viz. § 1751 odst. 1 obcanského zákoníku. (Cit. cást obsahu smlouvy lze urcit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel pripojí k nabídce, nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouve mají pred znením obchodních podmínek prednost.)
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou soucástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ceském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavrít v ceském jazyce.
1.5. Znení obchodních podmínek muže prodávající menit ci doplnovat. Tímto ustanovením nejsou dotcena práva a povinnosti vzniklá po dobu úcinnosti predchozího znení obchodních podmínek.
 
2.    Uživatelský úcet
2.1. Na základe registrace kupujícího provedené na webové stránce muže kupující pristupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní muže kupující provádet objednávání zboží (dále jen „uživatelský úcet“). V prípade, že to webové rozhraní obchodu umožnuje, muže kupující provádet objednávání zboží též bez registrace prímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Pri registraci na webové stránce a pri objednávání zboží je kupující povinen uvádet správne a pravdive všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském úctu je kupující pri jakékoliv jejich zmene povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském úctu a pri objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Prístup k uživatelskému úctu je zabezpecen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlcenlivost ohledne informací nezbytných k prístupu do jeho uživatelského úctu.
2.4. Kupující není oprávnen umožnit využívání uživatelského úctu tretím osobám.
2.5. Prodávající muže zrušit uživatelský úcet, a to zejména v prípade, kdy kupující svuj uživatelský úcet déle nevyužívá, ci v prípade, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (vcetne obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vedomí, že uživatelský úcet nemusí být dostupný nepretržite, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popr. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osob.
3.    Uzavrení kupní smlouvy
3.1. Veškerá prezentace zboží umístená ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavrít kupní smlouvu ohledne tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 obcanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to vcetne uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny vcetne dane z pridané hodnoty a všech souvisejících poplatku. Ceny zboží zustávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavrít kupní smlouvu za individuálne sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v prípadech, kdy je zboží dorucováno v rámci území Ceské republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulár ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. zpusobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zpusobu dorucení objednávaného zboží a
          3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále spolecne jen jako „objednávka“).
3.5. Pred zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožneno zkontrolovat a menit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištovat a opravovat chyby vzniklé pri zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V souladu s ustanovení § 1827 bod 1 zákona císlo 89/2012 Sb., obcanský zákoník, prodávající neprodlene po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní ci v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávnen v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, predpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatecné potvrzení objednávky (napríklad písemne ci telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dorucením prijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikacních prostredku na dálku pri uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pri použití komunikacních prostredku na dálku v souvislosti s uzavrením kupní smlouvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, pricemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
4.    Cena zboží a Platební podmínky
4.1. Cenu zboží a prípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit prodávajícímu následujícími zpusoby:
•    v hotovosti v provozovne prodávajícího na adrese;
•    v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v míste urceném kupujícím v objednávce;
•    platbou predem
4.2. Spolecne s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovne jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ci jinou obdobnou platbu. Tímto není dotceno ustanovení cl. 4.6 obchodních podmínek ohledne povinnosti uhradit kupní cenu zboží predem.
4.4. V prípade platby v hotovosti ci v prípade platby na dobírku je kupní cena splatná pri prevzetí zboží. V prípade bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  7 dnu od uzavrení kupní smlouvy.
4.5. V prípade bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolecne s uvedením variabilního symbolu platby. V prípade bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnen okamžikem pripsání príslušné cástky na úcet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávnen, zejména v prípade, že ze strany kupujícího nedojde k dodatecnému potvrzení objednávky (cl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ješte pred odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 obcanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Prípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemne kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecne závaznými právními predpisy, vystaví prodávající ohledne plateb provádených na základe kupní smlouvy kupujícímu danový doklad – fakturu. Prodávající je/není plátcem dane z pridané hodnoty. Danový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobe na elektronickou adresu kupujícího.
 
5.    Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vedomí, že dle ustanovení § 1837 obcanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle prání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratne smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavreném obalu, které spotrebitel z obalu vynal a z hygienických duvodu jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo pocítacového programu, pokud porušil jejich puvodní obal.
5.2. Nejedná-li se o prípad uvedený v cl. 5.1 ci o jiný prípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obcanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ctrnácti (14) dnu od prevzetí zboží, pricemž v prípade, že predmetem kupní smlouvy je nekolik druhu zboží nebo dodání nekolika cástí, beží tato lhuta ode dne prevzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhute uvedené v predchozí vete. Pro odstoupení od kupní smlouvy muže kupující využit vzorový formulár poskytovaný prodávajícím, jenž tvorí prílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy muže kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího ci na adresu elektronické pošty prodávajícího.
5.3. V prípade odstoupení od kupní smlouvy dle cl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od pocátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do ctrnácti (14) dnu od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom prípade, kdy zboží nemuže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V prípade odstoupení od smlouvy dle cl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající penežní prostredky prijaté od kupujícího do ctrnácti (14) dnu od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zpusobem, jakým je prodávající od kupujícího prijal. Prodávající je taktéž oprávnen vrátit plnení poskytnuté kupujícím již pri vrácení zboží kupujícím ci jiným zpusobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit prijaté penežní prostredky kupujícímu dríve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávnen jednostranne zapocíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Je-li spolecne se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavrena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledne takového dárku úcinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
6.    Preprava a dodání zboží
6.1. V prípade, že je zpusob dopravy smluven na základe zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a prípadné dodatecné náklady spojené s tímto zpusobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urcené kupujícím v objednávce, je kupující povinen prevzít zboží pri dodání.
6.3. V prípade, že je z duvodu na strane kupujícího nutno zboží dorucovat opakovane nebo jiným zpusobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dorucováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpusobem dorucení.
6.4. Pri prevzetí zboží od prepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v prípade jakýchkoliv závad toto neprodlene oznámit prepravci. V prípade shledání porušení obalu svedcícího o neoprávneném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prepravce prevzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran pri preprave zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
 
 
7.    Práva z Vadného plnení
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledne práv z vadného plnení se rídí príslušnými obecne závaznými predpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 obcanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží pri prevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v dobe, kdy kupující zboží prevzal:
7.2.1. - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující ocekával s ohledem na povahu zboží a na základe reklamy jimi provádené,
7.2.2. - se zboží hodí k úcelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo predloze, byla-li jakost nebo provedení urceno podle smluveného vzorku nebo predlohy,
7.2.4. - je zboží v odpovídajícím množství, míre nebo hmotnosti a
7.2.5. - zboží vyhovuje požadavkum právních predpisu.
7.3. Ustanovení uvedená v cl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotrebení zboží zpusobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míre používání nebo opotrebení, kterou zboží melo pri prevzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v prubehu šesti mesícu od prevzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již pri prevzetí.
7.5. Práva z vadného plnení uplatnuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je prijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, prípadne i v sídle nebo míste podnikání. Za okamžik uplatnení reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Prodávající nebo jím poverený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých prípadech do trí pracovních dnu. Do této lhuty se nezapocítává doba primerená podle druhu výrobku ci služby potrebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vcetne odstranení vady musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající se spotrebitelem nedohodne na delší lhute. Marné uplynutí této lhuty se považuje za podstatné porušení smlouvy
7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovedností prodávajícího za vady muže upravit reklamacní rád prodávajícího.
 
8.    Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. K mimosoudnímu rešení spotrebitelských sporu z kupní smlouvy je príslušná Ceská obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IC: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.3. Prodávající je oprávnen k prodeji zboží na základe živnostenského oprávnení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pusobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaju vykonává Úrad pro ochranu osobních údaju. Ceská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znení pozdejších predpisu.
 
9.    Ochrana osobních údaju
9.1. Ochrana osobních údaju kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, ve znení pozdejších predpisu.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním techto svých osobních údaju: jméno a príjmení, adresa bydlište, identifikacní císlo, danové identifikacní císlo, adresa elektronické pošty, telefonní císlo a (dále spolecne vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaju prodávajícím, a to pro úcely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro úcely vedení uživatelského úctu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údaju prodávajícím také pro úcely zasílání informací a obchodních sdelení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údaju v celém rozsahu dle tohoto clánku není podmínkou, která by sama o sobe znemožnovala uzavrení kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vedomí, že je povinen své osobní údaje (pri registraci, ve svém uživatelském úctu, pri objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádet správne a pravdive a že je povinen bez zbytecného odkladu informovat prodávajícího o zmene ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údaju kupujícího muže prodávající poverit tretí osobu, jakožto zpracovatele. Krome osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez predchozího souhlasu kupujícího predávány tretím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurcitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobe automatizovaným zpusobem nebo v tištené podobe neautomatizovaným zpusobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou presné a že byl poucen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaju.
9.8.  V prípade, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (cl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údaju, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepresné s ohledem na úcel jejich zpracování, muže:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvetlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
10.    Zasílání obchodních sdelení a ukládání cookies
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdelení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho pocítac. V prípade, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na pocítac kupujícího, muže kupující souhlas podle predchozí vety kdykoliv odvolat.
 
 
11.    Dorucování
11.1.  Kupujícímu muže být dorucováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském úctu ci uvedenou kupujícím v objednávce.
 
12.    Záverecná ustanovení
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahranicní) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se rídí ceským právem. Tímto nejsou dotcena práva spotrebitele vyplývající z obecne závazných právních predpisu.
12.2. Kupní smlouva vcetne obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobe a není prístupná.
12.4. Prílohu obchodních podmínek tvorí vzorový formulár pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro dorucování - Top moto s.r.o., Za obloukem 223, Koštany, 417-23 , adresa elektronické pošty  info@topmoto.cz, telefon  +420 417 568 237
 
V Teplicích dne 7.12.2016                                                                                         

 

Back to Top