Ochrana osobních údaju


1. Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údaju, který vede Úrad na ochranu osobních údaju pod c. 00032598.

2. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registracním a objednávkovém formulári zpracovávat pro marketingové a obchodní úcely a za tímto úcelem je muže zprístupnit tretím subjektum spolupracujícím s prodávajícím na zajištení marketingových akcí, toto vše pri respektování platných právních predpisu, zejména zákona c. 101/2000 Sb. o ochrane osobních údaju v platném znení.

3. Pri volbe zpusobu dorucení "Odpolední dorucení" kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registracním a objednávkovém formulári sdelovat Ceské pošte za úcelem kontaktování Kupujícího dorucovatelem, a to pri respektování platných právních predpisu, zejména zákona c. 101/2000 Sb. o ochrane osobních údaju v platném znení.

4. Svuj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údaju muže Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu info@topmoto.cz nebo tuto skutecnost oznámí prodávajícímu telefonicky na císle +420 417568237.
 

Back to Top